Handlingsplan

Hovedmål


  1. Bærum Turlags hovedaktivitet skal være knyttet til turer og aktiviteter der det legges vekt på det enkle friluftsliv.

  2. Bærum Turlag skal være en toneangivende folkehelseaktør blant de frivillige organisasjonene i Bærum. 


Handlingsplan 2016-18

For å nå våre hovedmål søker Bærum Turlag i perioden 2016-2018 å arbeide mot følgende delmål:

Delmål 1:    Avtale om partnerskap for folkehelse med Bærum kommune
Bærum Turlag vil videreutvikle samarbeidet med Bærum kommune med tanke på å inngå en avtale om partnerskap for folkehelse.

Prioritet: 3
Ansvarlig: Einar

Delmål 2:    Arbeidshjelp
Bærum Turlag vil arbeide for at man innen utløpet av 2018 har fast arbeidshjelp i en hel stilling. Arbeidssted bør være Sæteren Gård.

Prioritet: 1
Ansvarlig: Einar

Delmål 3:    Utdanning av turledere
30 personer skal ha fullført grunnleggende turlederkurs etter følgende plan:
2016  10 turledere
2017  10 turledere
2018  10 turledere

I alt 30 turledere. Utdanninga følger DNTs norm.

Turlederkursene holdes på Nedre Gupu eller Sæteren Gård. Kursavgift etter gjeldende satser. Dersom man påtar seg minst fire turer i løpet av to år etter at kurset er gjennomført, blir kursavgiften refundert. Turledere som påtar seg minst to turer etter avsluttet kurs, får gratis turlederjakke.

Prioritet: 2
Ansvarlig: Ellen


Delmål 4:    Medlemsverving
Bærum Turlag har i dag omkring 10 000 medlemmer. Det er et mål at laget innen utgangen av 2018 skal ha passert 11 000 medlemmer. Dette søkes oppnådd blant annet ved informasjon om laget på våre turer og arrangementer.

Vi vil også presentere oss med informasjonsstand på arrangementer i offentlig og privat regi; så som seniordager, byfester, sentrumsdager o.l.  Bærum Turlag vil støtte helhjertet opp om vervekampanjer initiert av DNT Oslo og Omegn.

Prioritet: 3
Ansvarlig: Styret


Delmål 5:    Barnas Turlag Bærum
Bærum Turlag ser på Barnas Turlag som et strategisk viktig satsningsområde for å skape turglede og trygghet i naturen allerede fra barna er små. Det er også et viktig samlingspunkt for foreldre hvor man kan dele spørsmål, erfaringer og glede ved å være på tur med barn. I et langsiktig perspektiv er også Barnas Turlag en viktig rekrutteringsbrønn for et livslangt DNT medlemskap.

Barnas Turlag Bærum vil jobbe for å være den naturlige møteplassen og turarrangør for våre medlemmer med barn i alderen 0-12 år. Dette inkluderer trilleturene som er rettet mot foreldre med barn i alderen 0-2 år. Barnas Turlag Bærum har ambisjoner om å arrangere månedlige tematurer med muligheter for overnatting ute, hovedsakelig i våre lokale turområder. DNT Oslo og Omegn og Sæteren Gård vil være viktige samarbeidspartnere for å nå dette målet.

Prioritet: 2
Ansvarlig: Ellen, Erlend, Even


Delmål 6:    Stiryddergrupper
Bærum Turlag ønsker å ha stiryddergrupper i skogområdene som ligger i Bærum kommune og nabokommuner der det er naturlig. Følgende områder ønskes dekket: Bærumsmarka, Kolsås/Dælivannområdet, Vestmarka nord og Krokskogen sør.

Bærum Turlag ønsker å være høringsinstans når DNT Oslo og Omegn skal utnevne nye områdesjefer for områdene Bærum Turlag har tatt ansvar for.

Det holdes kurs i stirydding og merking som følger DNT Oslo og Omegns norm for slikt arbeid. Årsrapporter fra stiryddergruppene innarbeides i Bærum Turlags årsrapport.

Prioritet: 2
Ansvarlig: Einar


Delmål 7:    Øke lagets inntekter
Bærum Turlag vil arbeide for å øke medlemstilskuddet fra DNT Oslo og Omegn. Vi vil også arbeide for å øke de kommunale tilskuddene til drift og prosjekter (f.eks. merking og rydding av stier). Lagets inntekter søkes også økt gjennom annonser i turprogram, turhefter og andre publikasjoner. Inntekter søkes også gjennom kursinntekter, medlemskvelder og leieinntekter (Nedre Gupu). Vi vil også undersøke mulighetene for drifts- og prosjektstøtte gjennom fond, legater og stiftelser. Bærum Turlag ønsker å få del i den såkalte grasrotandelen gjennom Norsk Tipping.

Prioritet: 1
Ansvarlig: Ellen, Einar


Delmål 8:    Hyttetilsyn
Det er ønskelig at medlemmer i Bærum Turlag er hyttetilsyn på hyttene som naturlig ligger innenfor Bærum Turlags interesseområde. Vi tenker da på Svartvannshytta i Vestmarka og Mustadkroken, Jørgenhytta, Myrsetra og Prestehytta på Krokskogen.

Prioritet: 3
Ansvarlig: Ellen


Delmål 9: Hytter
Svartvannshytta

DNT Oslo og Omegn/Bærum Turlag har overtatt ansvaret for Svartvannshytta gjennom en 30 års leieavtale med Bærum kommune. Dette er en unik mulighet for å skape et flott samlingspunkt i Vestmarka for DNT og Bærum turlag sine medlemmer. Hytta har vært lite brukt de siste årene og trenger både vedlikehold og oppgradering for å tilfredsstille DNTs standard for overnatting. Dette arbeidet vil bli ledet og i stor grad gjennomført av styret i Bærum turlag med noe støtte fra andre aktører. Arbeidet er planlagt ferdig medio mai 2016 med påfølgende offisiell åpning. Det overordnede målet med Svartvannshytta er å skape et tilgjengelig, sosialt og innbydende turmål og overnattingstilbud i Vestmarka.

Prioritet: 1
Ansvarlig: Erlend, Even

Nedre Gupu

Nedre Gupu og området rundt disponeres av Bærum Turlag gjennom en avtale med Bærum Kommune, natur og idrett.

Turlaget skal stå for utleie av huset og følge opp leieavtaler med hensyn til renhold, kjøretillatelser og betaling.

Turlaget skal også stå for ukentlig tilsyn og rapportere vesentlige mangler til kommunen.

På mange måter vil det være en stor utfordring å holde hele området i god stand. ”Tjernet” og aktivitetsområdet krever særlig oppfølging.

Alle nødvendige innkjøp til huset i forbindelse med utleie er turlagets ansvar. Likeså å utvikle huset til et hyggelig og komfortabelt sted å være (senger, bilder på veggene, gardiner m.m).

Nedre Gupu vil være Bærum Turlags faste tilholdssted for kurs og aktiviteter, og med den popularitet som stedet allerede har opparbeidet seg, vil det kreve betydelig økonomiske og menneskelige ressurser for å opprettholde og forbedre standarden.

Prioritet: 1
Ansvarlig: Tor-Herman


Delmål 10   Faste arrangementer
Bærum Turlag vil videreutvikle samarbeidet med DNT Oslo og Omegn om arrangementer som Kom deg ut-dagen vinter/høst, Opptur og ellers større arrangementer på Sæteren Gård og Nedre Gupu.

Bærum Turlag ønsker hvert år å arrangere tur til Bergsprekken og Isslottet, Den store Turdagen og Bærumsmarka 10.

Prioritet: 1
Ansvarlig: Ellen, styret, Tor-Herman (Opptur)


Delmål 11   Trilleturer
Bærum Turlag vil videreføre trille- og bæremeisturer med turledere til forskjellige turmål i nærområdene.

Prioritet: 2
Ansvarlig: Ellen


Delmål 12   Bærum Turlag langs kysten
Bærum Turlag ønsker i samarbeid med DNT Oslo og Bærum kommune å utvikle et aktivitetstilbud for maritimt friluftsliv (kajakk- og kanopadling) med utgangspunkt i Bjørnsvika ved Sandvika.

Prioritet: 1
Ansvarlig: Einar


Delmål 13 Natur- og kulturminneprosjekt
Bærum Turlag ønsker å utvikle et utvalg av markahefter og  -bøker, f.eks.
om Sæteren Gård, turbøker fra Bærumsmarka,Vestmarka og nedre del av Krokskogen og et markaleksikon  «Marka fra A-Å».

Prioritet: 1
Ansvarlig: Liv, Einar, Nils


Delmål 14 Hjemmeside og sosiale medier
Bærum Turlag skal være godt synlig på sosiale medier og til enhver tid ha en levende og oppdatert hjemmeside. Nyhetsbrev skal sendes ut jevnlig.

Prioritet: 1
Ansvarlig: Ellen


Delmål 15 Turprogram
Bærum Turlags tur- og arrangementsprogram skal inneholde en magasindel med intervjuer, kommentarer og gjerne nye og eldre artikler med kulturhistorisk innhold.

Prioritet: 1
Ansvarlig: Nils, Trine


Delmål 16 Medlemskvelder
Bærum Turlag vil arrangere minst to medlemskvelder i året.

Prioritet: 2
Ansvarlig: Styret

Revidert november 2015
Justert mai 2017